Groeneweg 5 
       4371 RP Koudekerke
      Telefoon: 06-29016211
      

       

         KvK-nr: 76185990
    snuffelhoeve@kpnplanet.nl

IMG_1326.jpg Onze openingstijden:

4 febr geopend tot 16:00 uur

Maandag tot en met donderdag 
13:00 uur tot 17:30 uur.

Vrijdag gesloten. ( onze bezorgdag )

Zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. 


      
   
Algemene Voorwaarden Snuffelhoeve
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Snuffelhoeve: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Snuffelhoeve handelend onder de naam Snuffelhoeve.nl, gevestigd aan de Groeneweg 5 4371 RP Koudekerke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Middelburg onder KvK-nummer 22028753;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Snuffelhoeve producten levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Snuffelhoeve een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Snuffelhoeve en de klant;
d. website: de website www.snuffelhoeve.nl
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Snuffelhoeve en de klant waarop Snuffelhoeve deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Snuffelhoeve, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Snuffelhoeve en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De door Snuffelhoeve opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is afgesproken.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Afbeeldingen, prijzen en verder door Snuffelhoeve verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Snuffelhoeve niet.
3.5 Snuffelhoeve is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Snuffelhoeve onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Snuffelhoeve zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien Snuffelhoeve bij eventuele nabestellin­gen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe ontwerpen, foto’s, e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
6.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Snuffelhoeve de klant hierover van tevoren inlichten.
6.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal Snuffelhoeve geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Snuffelhoeve kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Snuffelhoeve zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Snuffelhoeve kan niet garanderen dat de kleuren die worden vertoond op de website exact overeenkomen met de kleuren van het uiteindelijk geleverde product, aangezien de kleurweergave op de website o.a. afhankelijk is van de kwaliteit van het beeldscherm van de klant.
7.3 Het resultaat van het geleverde is afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde beeldmateriaal. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding op het geleverde product die aantoonbaar te wijten zijn aan het door de klant aangeleverde beeldmateriaal, geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.
7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Snuffelhoeve het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Snuffelhoeve te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.
Artikel 8 Verplichtingen van de klant
8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Snuffelhoeve aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Snuffelhoeve worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Snuffelhoeve zijn verstrekt, heeft Snuffelhoeve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
8.2 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde ontwerpen of foto’s en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
8.3 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Snuffelhoeve­ het door haar te leveren werk met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke­lijke afmetingen, heeft Snuffelhoeve recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van het door Snuffelhoeve te leveren werk. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
8.4 De klant is gehouden Snuffelhoeve onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
Artikel 9 Annulering
9.1 Wanneer de klant een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan Snuffelhoeve te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.
9.2 Een via de website geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.
Artikel 10 Levering
10.1 De door Snuffelhoeve opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In het geval dat een door Snuffelhoeve met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Snuffelhoeve en nieuw adres heeft opgegeven.
10.4 Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde, gaat op de klant over op het moment waarop dit aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 11 Klachten
11.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering aan Snuffelhoeve gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Snuffelhoeve meldt, dan is Snuffelhoeve niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
11.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:
Snuffelhoeve
Groeneweg 5
4371 RP Koudekerke
Telefoon: 0118-551440
Mobiel: 06-51523867
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
11.3 Klachten worden door Snuffelhoeve binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.4 Door Snuffelhoeve als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Snuffelhoeve.
Artikel 12 Prijswijziging
12.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
12.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.
Artikel 13 Betalingen
Betaling kan o.a. op de volgende wijzen geschieden:
a. middels iDEAL;
b.Paypal;
c. middels overboeking.
Artikel 14 Herroepingsrecht
Aangezien het geleverde product geheel naar de specificaties van de klant is vervaardigd, kan de klant, bij bestelling via de website, geen beroep doen op het herroepingsrecht.
Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Snuffelhoeve kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals krassen in het product die na de levering zijn ontstaan veroorzaakt door een scherp voorwerp;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
c. omgevingsfactoren, zoals extreme U.V. straling en inwerking van vocht.
15.2 Snuffelhoeve is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken van de klant waarop Snuffelhoeve het door haar geleverde heeft geprint, tenzij deze afwijkingen voor Snuffelhoeve kenbaar behoorde te zijn.
15.3 Snuffelhoeve is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Snuffelhoeve is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Snuffelhoeve kenbaar behoorde te zijn.
15.4 Snuffelhoeve is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde, door verkeerd of ondeskundig gebruik.
15.5 In geen geval is Snuffelhoeve aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
15.6 Snuffelhoeve is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 Snuffelhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Snuffelhoeve in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.8 Indien Snuffelhoeve aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Snuffelhoeve beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Snuffelhoeve of haar ondergeschikten.
15.10 Alle aanspraken jegens Snuffelhoeve die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Snuffelhoeve zijn ingediend, vervallen door verjaring. Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.
Artikel 16 Overmacht
In geval van overmacht is Snuffelhoeve niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Snuffelhoeve als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Snuffelhoeve voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
17.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Snuffelhoeve tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Snuffelhoeve, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
17.3 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen en foto’s alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het werk, komen toe aan Snuffelhoeve. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Snuffelhoeve en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Snuffelhoeve. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Snuffelhoeve daartoe bevoegd.
17.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Snuffelhoeve de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
17.5 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de handelsnamen die Snuffelhoeve voert berusten bij Snuffelhoeve. Voor zover de bescherming van de handelsnamen slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Snuffelhoeve daartoe bevoegd.
Artikel 18 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Artikel 20 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 21 Persoonsgegevens
Snuffelhoeve zal de persoonsgegevens van haar klanten verwerken overeenkomstig de op de website vermelde privacy statement.
Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
22.2 Op elke overeenkomst tussen Snuffelhoeve en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Snuffelhoeve worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Snuffelhoeve gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Snuffelhoeve zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.